REGULAMIN KONKURSU „Rzemieślnik współcześnie ”

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, ul. Łużycka 13 57-300 Kłodzko za pośrednictwem zgłoszonych drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs.cechklodzko@gmail.com prac konkursowych

1.2. Organizator konkursu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, ul. Łużycka 13 57-300 Kłodzko przeprowadzi konkurs dla 40 uczestników, którzy do wyznaczonego terminu prześlą prace konkursowe na adres e-mail (ilość ograniczona na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”)

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:

1) konkurs konkurs „Rzemieślnik współcześnie” organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

2) zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w konkursie;

3) użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie;

4) organizator Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, ul. Łużycka 13, 57-300 Kłodzko

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 12.10. do 04.12.2022, do godziny 23:58. Publikacja wyników nastąpi 10.12.2022r. W czasie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w Galerii Twierdza Kłodzko

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną

1.7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania, przesłanie zdjęcia prezentującego zawód rzemieślniczy na adres konkurs.cechklodzko@gmail.com

1.8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1.9. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy.

1.10. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

1.11. Organizator konkursu ma prawo do wykorzystywania nadesłanych przez uczestników konkursu prac konkursowych we własnych celach reklamowo- promocyjnych.

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zdjęcie prezentujące wykonywanie przez siebie wybranego zawodu rzemieślniczego. Zdjęcia wysłane po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę.

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, a opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie

2.4. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę samą osobę, uwzględniona zostanie tylko pierwsze zgłoszenie danego uczestnika.

2.5. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie, uczestnik taki zostanie wykluczony z konkursu i utraci ewentualne prawo do otrzymania nagrody w konkursie.

2.6. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do grona zwycięzców, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako laureata konkursu.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, organizator powoła komisję konkursową (dalej „komisja konkursowa”) w 3-osobowym składzie.

3.2. Każdy z uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w konkursie.

3.3. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

3.4. Uczestnicy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 4. NAGRODY

4.1. Każdy z uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

4.2. Nagrody: 3 nagrodzone przez jury prace, otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i karty podarunkowe do Galerii Twierdza Kłodzko, pozostałe 37 otrzyma dyplomy i upominki

4.3. Laureaci zostaną ogłoszeni 10 grudnia o godz. 15.00 w Centrum Handlowym Galeria Twierdza Kłodzko w czasie oficjalnego otwarcia wystawy

4.7. Laureaci po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do grona laureatów konkursu zobowiązani są do odbioru nagród z opiekunem, z dokumentem tożsamości w sekretariacie galerii w terminie 10.12.2022 – 30.12.2022 r. (od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 16:00)

4.8. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia konkursu należy kierować pod adres konkurs.cechklodzko@gmail.com

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie uczestnik konkursu.

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja komisji konkursowej wprzedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja komisji konkursowej zostanie przesłana uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

5.5. Decyzja komisji konkursowej nie wyłącza uprawnienia uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

§ 6. DANE OSOBOWE

6.1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

6.2. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeprowadzenie konkursu z udziałem uczestnika może być niemożliwe.

6.3. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, ul. Łużycka 13, 57-300 Kłodzko

6.4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

6.5. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane przez organizatora konkursu w celu:

a) przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy, na podstawie zgody uczestnika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) przekazania nagrody uczestnikowi w przypadku wygrania konkursu

6.6. Dane osobowe uczestnika nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji powierzenia danych do przetwarzania podmiotowi

przeprowadzającemu konkurs w imieniu organizatora.

6.7. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane i przechowywane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu do czasu upływu terminu na zgłaszanie skarg lub reklamacji dotyczących przebiegu konkursu, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń na tle konkursu, do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.

6.8. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator upoważnia komisję konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia uczestników z konkursu.

7.2. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 6.1. mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez uczestnika któregokolwiek z postanowień regulaminu lub podejmowania przez uczestnika innych działań, które w opinii komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub

wpływają albo mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych uczestników konkursu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia konkursu.

 

plakat_konkurs foto_