NOWA ORGANIZACJA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2022 R.

Tegoroczna sesja egzaminacyjna będzie wyglądała inaczej od strony organizacyjnej w stosunku do lat poprzednich. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w branżowych szkołach I stopnia, w roku szkolny 2019/2020 przystępują do egzaminu czeladniczego w sesji egzaminacyjnej 2022 r. przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w szkole.

W kontekście prawnym od 2022 r. Izba będzie organizować egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych [Dz. U z 2017, poz. 89 z późn. zm.] – § ust. 4 i ust. 4a:

 • Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika,
 • Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

TERMIN SKŁADANIA wniosku do egzaminu czeladniczego: 01.03.2022r.

Prosimy o składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu młodocianych pracowników zatrudnionych u rzemieślników i będących uczniami klasy III branżowych szkół I stopnia za pośrednictwem naszych Cechów.

EGZAMINY W RZEMIOŚLE 2022r.

Pracodawco – Rzemieślniku!

Zatrudniasz pracowników młodocianych? W 2022r. nastąpią ważne zmiany.

Aby uczeń mógł otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia musi przystąpić do egzaminu czeladniczego.

Uczeń musi przystąpić do egzaminu czeladniczego w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu przed zakończeniem roku szkolnego – nie później niż przed 15 czerwca.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Kroki do podjęcia:

 • Skompletowanie dokumentów do egzaminu we współpracy z Cechem, w terminie przez nich wyznaczonym.
 • Poprawne wypełnienie przez ucznia wniosku dostępnego na stronie www.izba.wroc.pl
 • Skierowanie ucznia z wnioskiem do szkoły po potwierdzenie dokształcania teoretycznego (pieczątka i podpis dyrektora szkoły).
 • Dopilnowanie, aby zostały załączone niezbędne dokumenty wymienione we wniosku.
 • Dostarczenie kompletu dokumentów wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin do zrzeszonego Cechu Rzemiosł.

Pamiętaj! Uczeń, po przystąpieniu do egzaminu, ma obowiązek kontynuować praktyczną naukę zawodu, zgodnie z terminem zakończenia umowy o pracę.

Harmonogram organizacji egzaminów w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu:

Do 01.03.2022r.– przyjmowanie wniosków z Cechów do Izby.

10.03–10.06.2022r. – przeprowadzanie egzaminów i wystawianie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu przez młodocianego pracownika.

Od 31.08.2022r. – wydawanie świadectw czeladniczych i zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla pracodawców.

Więcej informacji w zrzeszonym Cechu

(lista i dane kontaktowe do Cechu na stronie www.izba.wroc.pl
w zakładce Członkowie > Cechy i spółdzielnie dolnośląskie)

EGZAMINY W RZEMIOŚLE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!

W 2022r. nastąpią ważne dla Ciebie zmiany.

Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

Kroki do podjęcia:

 • Skompletowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w wyznaczonym terminie przez Cech
 • Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu)
 • Zgłoszenie się z wnioskiem do szkoły po potwierdzenie nauki poprzez pieczątkę i podpis dyrektora
 • Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku
 • Poinformowanie pracodawcy o skompletowaniu dokumentów i konieczności uiszczenia opłaty za egzamin.
 • Dostarczenie kompletu dokumentów do Cechu, w którym zrzeszony jest pracodawca.

PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda Ci zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Harmonogram organizacji egzaminów w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu:

10.03–10.06.2022r. – przeprowadzanie egzaminów i wystawianie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu przez młodocianego pracownika.

Od 31.08.2022r. – wydawanie świadectw czeladniczych i zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla pracodawców.

Więcej informacji w zrzeszonym Cechu

(lista i dane kontaktowe do Cechu na stronie www.izba.wroc.pl
w zakładce Członkowie > Cechy i spółdzielnie dolnośląskie)